Boxmeer: Jaarrekening 2016, 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2017 en Kadernota 2017

Gepubliceerd: 02-06-2017 12:06

Boxmeer: Jaarrekening 2016, 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2017 en Kadernota 2017

Jaarlijks behandelt de gemeenteraad voor het zomerreces een drietal financiële documenten uit de planning & controlcyclus. Deze behandeling vindt plaats in de raadsvergadering van 6 juli aanstaande.

De jaarrekening 2016 van de gemeente Boxmeer sluit met een overschot van € 2.752.658,--. Belangrijkste meevallers waren lagere kosten in het sociaal domein, een hogere opbrengst verkoop landbouwgrond, een lagere voorziening dubieuze debiteuren en fasering van de kosten samenwerking Land van Cuijk en de kosten herziening bestemmingsplan buitengebied. In 2016 zijn per saldo voor een bedrag van € 2.014.546 voorzieningen getroffen ter dekking van toekomstige risico’s in de grondexploitatie. Tegenvallers waren hogere kosten voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen en een hogere verplichte storting in de pensioenvoorziening.


Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor een gedeelte van het overschot tot een bedrag van € 920.955,-- over te hevelen naar het dienstjaar 2017 om verplichtingen uit 2016 af te dekken. Voorgesteld wordt van het restant van het overschot een bedrag van € 995.000,-- te storten in de bestemmingsreserve sociaal domein om risico’s in het sociaal domein op te vangen, een bedrag van € 256.652,-- te storten in de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen om het toekomstig groot onderhoud af te dekken en € 580.051,-- over te boeken naar 2017 om een aantal eenmalige extra uitgaven in 2017 af te dekken.

Via de 1e Algemene Bijstelling wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid en die hier aan gekoppelde middelen van het dienstjaar 2017. Belangrijkste conclusies:
De begroting 2017 ligt op koers met per saldo een negatieve afwijking van € 223.775,--. Belangrijkste mutaties zijn:
- Salarissen en premies € 158.000,--;
- Beroepschriften WOZ € 96.000,--.

In de Kadernota 2017 wordt een eerste doorkijk gegeven naar de begrotingsjaren 2018-2021. Hiermee wordt de gemeenteraad in een vroegtijdig stadium betrokken bij de door het college van B&W gedachte beleidsontwikkelingen en kan zij prioriteiten aangeven.

Nederland lijkt de crisis achter zich gelaten te hebben. De economische vooruitzichten zijn gunstiger als voorheen. Toch zijn er ook risico’s en onzekerheden. De formatie van een nieuw kabinet- en het regeerakkoord dat daaruit voortvloeit- zal uiteraard van invloed zijn op de economische vooruitzichten. Ook verkiezingen in diverse EU-lidstaten, de afwikkeling van de Brexit en onzekerheid over het beleid van de nieuwe regering in de Verenigde Staten ten aanzien van handel en regulering van de financiële sector zijn van invloed.

De komende periode is er een van grote beslissingen voor urgente vraagstukken. Denk aan een duurzaam Nederland, een sociaal en aangename leefomgeving en een veilig en rechtszeker leefklimaat. Veel oplossingen die de rijksoverheid aandraagt belanden uiteindelijk bij de gemeenten, dicht bij de burgers. Daar zullen wij als overheden zichtbaar en herkenbaar moeten zijn en zullen wij als overheden samen moeten werken aan een sterker Nederland.

Naast de landelijke ontwikkelingen zullen ook lokale ontwikkelingen van invloed zijn op het beleid van komende jaren. Te denken valt hierbij aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en het daaruit voortvloeiende nieuwe coalitieakkoord. Ook het onderzoek naar samenwerking Land van Cuijk en de besluitvorming daarover in het najaar van 2017 kan grote gevolgen hebben voor het bestuur en beleid van onze gemeente in de nabije toekomst.

De financiële speerpunten zoals vorig jaar geformuleerd blijven in dit meerjarenperspectief actueel. Uitgangspunt blijft een sluitend meerjarenperspectief met een versterking van de reservepositie, een verlaging van de schuldpositie en een ontwikkeling van de belastingdruk in lijn met de inflatie. Dit betekent dat de gemeente Boxmeer nog steeds beperkte mogelijkheden tot nieuw beleid heeft waarbij de uitvoering van wettelijk opgelegde nieuwe taken prioriteit heeft. Risico’s, met name in de grondexploitaties, worden beheerst en verkleind.

Onzekerheid bestaat nog over de uitkering die de gemeente komende jaren ontvangt uit het Gemeentefonds.

Deel deze pagina:
Advertenties